Liikennejärjestelmä

Liikennejärjestelmä on murroksessa. Hiilineutraaliuteen, resurssitehokkuuteen, palveluistumiseen ja automaatioon liittyvien tavoitteiden saavuttaminen vaatii suuria systeemisiä muutoksia, transitioita, joiden hallintaan tarvitaan erityistä T&K-panostusta.

Kehittyvä teknologia tarjoaa monia vaihtoehtoja ja mahdollisuuksia tavoitteiden saavuttamiseksi. Mahdollisuuksien hyödyntämiseksi tarvitaan teknologisten edistysaskelten lisäksi muutosta myös muilla sektoreilla, kuten liikennejärjestelmän loppukäyttäjien arvoissa ja asenteissa, yritysten liiketoimintamalleissa sekä julkishallinnon toimintalinjoissa. Erityisen tärkeää on yhteistyö eri toimijoiden kesken.

Muutoksia vievät eteenpäin liikennejärjestelmän erilaiset toimijat, kuten liikenteen hallinnonalan virastot, kaupunkiseutujen yksityiset ja julkiset toimijat, tarvitsevat päätöstensä tueksi systemaattista, puolueetonta, faktoihin perustuvaa tutkimustietoa siitä, minkälaiset ratkaisut tehokkaimmin edistävät liikennejärjestelmän tavoitteiden toteuttamista. On tarpeen pohtia yhteisiä visioita ja niiden toteutuspolkuja, selvittää palvelujen hyväksyntää, järjestelmien käytön laajuutta ja määrää, vaikutuksia liikkumiseen, kasvihuonekaasupäästöihin sekä olemassa olevaan liiketoimintaan, uusien palvelujen synnyttämiseen, jne.

TransSmart-kärkiohjelman liikennejärjestelmäteema osallistuu liikennejärjestelmän kehittämiseen tuottamalla tietoa erityisesti kahdesta näkökulmasta.

Nämä näkökulmat ovat:
  1. Ennakoinnin ja vaikutusarvioinnin menetelmät ja työkalut, jotka tukevat vähähiilisen liikennejärjestelmän strategista suunnittelua ja päätöksentekoa sekä Euroopan unionin että kansallisella ja kaupunkiseutujen tasolla. Kokonaisuuteen kuuluvat muun muassa visiot, skenaariot ja tiekartat, politiikka- ja markkinainstrumentit, liikkumiskäyttäytymisen ja sen muutosten analyysit, asiantuntija-arviot ja mallinnus, sidosryhmäanalyysit, tulevaisuuden arvoverkostot ja nousevat liiketoimintaekosysteemit sekä liikkumisen ja kuljettamisen hiilijalanjälki, vaikutusarviot ja päästöinventaariot.

  2. Räätälöidyt kenttätutkimukset ja asiantuntija-arviot (äly)liikenteen palveluiden ja sovellusten hyväksyttävyyden ja vaikutusten tutkimiseksi. Vaikutusarviointeja tehdään liikkumisen määrän ja laadun, hyväksyttävyyden, turvallisuuden sekä kasvihuonekaasupäästöjen näkökulmista.

CityKettu – Älykkään ja vähähiilisen kaupunkiliikenteen kehitysprojektien tuki

CityKettu on menetelmien ja työkalujen kokonaisuus, joka soveltuu käytettäväksi kaupunkiseutujen kehitysprojekteissa kohti älykästä ja vähähiilistä liikennejärjestelmää. Työkalut tukevat julkisen sektorin, yritysten, tutkimusosapuolten ja muiden sidosryhmien yhteisten kehittämisprojektien elinkaaren eri vaiheita. Ne edistävät älykkään kaupungin päämäärää ylläpitää ja parantaa asukkaidensa elämänlaatua tieto- ja viestintä-teknologioita (ICT) hyödyntävillä ratkaisuilla.

CityKettu_Kaupunkiliikenteen_SmartCity-tarjoama (pdf) (460.5 KB)


Hankekuvaukset:

4.01 COFRET – Carbon Footprint of Freight Transport (pdf) (75.3 KB)
4.02 MOWE-IT – Management of Weather Events in Transport System (pdf) (56.7 KB)
4.03 Technology Opportunities in Nordic Energy System Transitions (TOP-NEST) (pdf) (88.5 KB)
4.04 City-Hub (pdf) (58 KB)
4.06 P4ITS – Public procurement of innovation for cooperative ITS (pdf) (50.5 KB)
4.07 LeCross – Improving Safety at Railway Level Crossings (pdf) (50.2 KB)
4.08 eMAP – electromobility – Scenario based Market Potential, Assessment and Policy Options (pdf) (77.3 KB)
4.09 Turvallisuutta edistävän ajotapapalautteen kehitystyö (Trafisafe) (pdf) (87.9 KB)
4.10 Matka-aikatiedon vaikuttavuus (Matkavaikutus) (pdf) (57.1 KB)
4.11 Porokolarivaroitusten vaikutukset, kenttäkoe (pdf) (48.7 KB)
4.12 Juhlapyhäliikennetiedotuksen tuki 2013 (pdf) (48.1 KB)
4.13 Ennustaminen tieliikenteen apukeinona (Ennusapu) (pdf) (57.4 KB)
4.14 Kestävä liikennejärjestelmä Matka-aikojen käyttäytyminen (Perillä) (pdf) (53.6 KB)


Yhteyshenkilö:

Anu Tuominen
Anu.tuominen@vtt.fi
puh. 040 502 8921