Teemat

TransSmart-tutkimusohjelma jakautuu neljään teemakokonaisuuteen, jotka kaikki tuottavat materiaalia päätöksenteon tueksi erilaisille kohderyhmille.

TransSmart yhdistää poikkitieteellisesti useita liikenteen alan tutkimussektoreita, ja luo tutkijoiden välille yhteistyöverkon. Kun eri taustan ja osaamisen omaavat tutkijat toimivat yhdessä, syntyy uudenlaisia, innovatiivisia ratkaisuja. Ja kun myös yritykset ovat mukana jo varhaisessa vaiheessa ja osallistuvat innovointiin, saadaan nopealle tuotteistamiselle hyvät lähtökohdat.
TransSmart – neljä pääteemaa